მეპრილი 3მგ #30ტ
იანუმეტი 50მგ/1000მ...
გლუკოფაჟი 1000მგ #30ტ
გლიზი-M 80მგ/500მგ ...
ამარილი 3მგ #30ტ
გლიმეპირიდ-დენკი 3მ...
ქსიგდუო XR 10მგ/100...
სახარინი სუკრაზიდი ...
ინსვადა 1მგ #30ტ
ფორქსიგა 10მგ #30ტ
გლუკოფაჟი 850მგ #30ტ
სიოფორი 500მგ #60ტ
ინსუპრიდი 3მგ #30ტ
მეთფორმინ-დენკი 850...
გლურენორმი 30მგ #60ტ
სახარინი სუკრაზიდი ...
დიაბეტონი MR 60მგ #30ტ
გლუკოვანსი 2.5მგ/50...
გლუკოფაჟი 500მგ #30ტ
ინსულ-აპიდრაSOLO 10...
ასფორმინი 850მგ #100ტ
მეთფოგამა 500მგ #180ტ
ამარილი 1მგ #30ტ
გლიკლამეტი 80მგ/500...
გლიფორი 1000მგ #100ტ
გალვუსმეტი 50მგ/500...
სიოფორი 850მგ #60ტ
ამარილი 4მგ #30ტ